Enter your keyword

 

 

 

 

Gegevensbeleid Patiënten Oogkliniek 

Versie augustus 2018 

 

Oogkliniek cvba, Herentalsebaan 411, 2100 Antwerpen verwerkt jouw persoonsgegevens voor  

 • Patiëntenzorg, -administratie en -registratie omdat dit noodzakelijk is voor doeleinden van medische diagnosen, het verstrekken van gezondheidszorg op grond van de wet en/of uit hoofde van een overeenkomst met jouw arts.   

Wanneer je je als patiënt bij Oogkliniek aanbiedt op doorverwijzing van een oogarts verbonden aan de Oogkliniek, verwerkt de Oogkliniek, zover als nodig, jouw gegevens gezamenlijk met de praktijk waartoe deze oogarts behoort. Wanneer je een operatie bij Oogkliniek ondergaat, verwerkt Oogkliniek jouw gegevens, zover als nodig, gezamenlijk met AZ Monica. 

In beide gevallen heeft Oogkliniek contractuele afspraken met haar gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijke om de veiligheid van jouw gegevens te waarborgen. 

 • Klachtenbehandeling en geschillenbeheer op grond van ons gerechtvaardigd belang om een klacht of geschil te kunnen behandelen en om onze rechten en belangen te vrijwaren 
 • Statistische doeleinden om de zorgkwaliteit van medische en paramedische diagnostische en therapeutische praktijken die we bieden te verbeteren. 

 

Oogkliniek kan de volgende categorieën van persoonsgegevens verwerken: 

 • Gegevens in verband met religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen  
 • Gezondheidsgegevens 
 • Identificatiegegevens 
 • Financiële gegevens 
 • Genetische gegevens 

 

Oogkliniek kan persoonsgegevens verzamelen bij of ontvangen van: 

 • Andere ziekenhuizen en verzorgingsinrichtingen, in het kader van de patiëntenzorg 
 • beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg (artsen, paramedici en verplegend personeel) en medewerkers extern aan (de campussen verbonden aan) de Oogkliniek in het kader van de patiëntenzorg 
 • De patiënt 
 • beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg (artsen, paramedici en verplegend personeel) en medewerkers verbonden aan de campussen verbonden aan de Oogkliniek in het kader van de patiëntenzorg 
 • AZ Monica, indien vereist voor facturatie of in het kader van de patiëntenzorg  
 • Mutualiteiten  

 

Oogkliniek verstrekt jouw gegevens, zover als nodig, aan 

 • Mutualiteiten 
 • verwerkers die ondersteunende diensten verlenen zoals IT-leveranciers, leveranciers van medische apparatuur en software. 
 • Eventuele vertegenwoordigers binnen de grenzen van wat is bepaald door de Wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt; 
 • verzekeringsinstellingen (zowel van de patiënt als deze van de Oogkliniek); 
 • beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg (artsen, paramedici en verplegend personeel) en medewerkers extern aan (de campussen verbonden aan) de Oogkliniek in het kader van de patiëntenzorg 
 • beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg (artsen, paramedici en verplegend personeel) en medewerkers verbonden aan de Oogkliniek in het kader van de patiëntenzorg 
 • beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg (artsen, paramedici en verplegend personeel) en medewerkers verbonden aan de campussen verbonden aan de Oogkliniek in het kader van de patiëntenzorg 
 • AZ Monica, indien vereist voor facturatie of in het kader van de patiëntenzorg  
 • Rijksinstituut voor Ziekte en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) (enkel en alleen in het kader van een RIZIV controle) 
 • overheidsinstanties die door een overheidsbeslissing daartoe gemachtigd zijn of wanneer dit wettelijk verplicht is; 
 • Andere ziekenhuizen en verzorgingsinrichtingen, in het kader van de patiëntenzorg 
 • Fedasil  

 

Oogkliniek bewaart jouw gegevens gedurende de wettelijke bewaartermijn voor patiëntendossiers (30 jaar). 

 

Conform de wettelijke voorwaarden en modaliteiten, heb je een recht tot inzage, verbetering, wissing, overdraagbaarheid en beperking van jouw persoonsgegevens. Conform de wettelijke voorwaarden en modaliteiten heb je ook een recht om bezwaar te maken. Jouw rechten kan je uitoefenen door contact op te nemen met onze functionaris gegevensbescherming (DPO) per e-mail (privacy@oogkliniek.be).  Je kan steeds een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, contact@apd-gba.be, tel +32 2 274 48 00.